Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cry" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "khóc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cry

[Khóc]
/kraɪ/

noun

1. A loud utterance

 • Often in protest or opposition
 • "The speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • shout
 • ,
 • vociferation

1. Một lời nói lớn

 • Thường là phản đối hoặc phản đối
 • "Diễn giả bị gián đoạn bởi những tiếng kêu lớn từ phía sau khán giả"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc
 • ,
 • phản đối kịch liệt
 • ,
 • gọi điện
 • ,
 • la hét
 • ,
 • hét lên
 • ,
 • sự phổ biến

2. A loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

 • "A cry of rage"
 • "A yell of pain"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • yell

2. Một lời nói lớn của cảm xúc (đặc biệt là khi không nói rõ ràng)

 • "Tiếng kêu giận dữ"
 • "Một tiếng hét đau đớn"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc
 • ,
 • la hét

3. A slogan used to rally support for a cause

 • "A cry to arms"
 • "Our watchword will be `democracy'"
  synonym:
 • war cry
 • ,
 • rallying cry
 • ,
 • battle cry
 • ,
 • cry
 • ,
 • watchword

3. Một khẩu hiệu được sử dụng để tập hợp sự ủng hộ cho một mục đích

 • "Tiếng kêu lên vũ khí"
 • "Ký hiệu của chúng tôi sẽ là `democracy'"
  từ đồng nghĩa:
 • chiến khóc
 • ,
 • tiếng kêu tập hợp
 • ,
 • chiến cry
 • ,
 • khóc
 • ,
 • khẩu hiệu

4. A fit of weeping

 • "Had a good cry"
  synonym:
 • cry

4. Một cơn khóc

 • "Đã khóc rất tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc

5. The characteristic utterance of an animal

 • "Animal cries filled the night"
  synonym:
 • cry

5. Lời nói đặc trưng của một con vật

 • "Tiếng kêu của động vật tràn ngập màn đêm"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc

verb

1. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

1. Thốt lên một tiếng kêu lớn đột ngột

 • "Cô ấy đã khóc vì đau khi bác sĩ đâm kim"
 • "Tôi hét vào mặt cô ấy từ cửa sổ nhưng cô ấy không thể nghe thấy tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • hét lên
 • ,
 • khóc
 • ,
 • gọi điện
 • ,
 • la hét
 • ,
 • gào thét
 • ,
 • tiếng hét
 • ,
 • xin chào
 • ,
 • cơn bão

2. Shed tears because of sadness, rage, or pain

 • "She cried bitterly when she heard the news of his death"
 • "The girl in the wheelchair wept with frustration when she could not get up the stairs"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • weep

2. Rơi nước mắt vì buồn bã, thịnh nộ hoặc đau đớn

 • "Cô ấy khóc lóc thảm thiết khi nghe tin anh ấy qua đời"
 • "Cô gái ngồi trên xe lăn đã khóc vì thất vọng khi không thể lên cầu thang"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc

3. Utter aloud

 • Often with surprise, horror, or joy
 • "`i won!' he exclaimed"
 • "`help!' she cried"
 • "`i'm here,' the mother shouted when she saw her child looking lost"
  synonym:
 • exclaim
 • ,
 • cry
 • ,
 • cry out
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call out
 • ,
 • shout

3. Thốt lên

 • Thường với sự ngạc nhiên, kinh hoàng, hay vui mừng
 • "`i won!' anh ấy kêu lên"
 • "`help!' cô ấy đã khóc"
 • "`i'm here,' người mẹ hét lên khi thấy con mình trông lạc lõng"
  từ đồng nghĩa:
 • kêu lên
 • ,
 • khóc
 • ,
 • phản đối kịch liệt
 • ,
 • gọi ra
 • ,
 • hét lên

4. Proclaim or announce in public

 • "Before we had newspapers, a town crier would cry the news"
 • "He cried his merchandise in the market square"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • blazon out

4. Tuyên bố hoặc thông báo trước công chúng

 • "Trước khi chúng tôi có báo, một người đưa tin trong thị trấn sẽ khóc vì tin tức đó"
 • "Anh ấy đã khóc hàng hóa của mình ở quảng trường chợ"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc
 • ,
 • blazon ra

5. Demand immediate action

 • "This situation is crying for attention"
  synonym:
 • cry

5. Yêu cầu hành động ngay lập tức

 • "Tình huống này đang kêu gọi sự chú ý"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc

6. Utter a characteristic sound

 • "The cat was crying"
  synonym:
 • cry

6. Thốt ra một âm thanh đặc trưng

 • "Con mèo đang khóc"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc

7. Bring into a particular state by crying

 • "The little boy cried himself to sleep"
  synonym:
 • cry

7. Đưa vào một trạng thái cụ thể bằng cách khóc

 • "Cậu bé khóc đến ngủ"
  từ đồng nghĩa:
 • khóc

Examples of using

Tom didn't want his friends to see him cry.
Tom không muốn bạn bè nhìn thấy anh khóc.
Why do onions make you cry?
Tại sao hành tây làm bạn khóc?
Don't cry. Crying doesn't solve anything.
Đừng khóc. Khóc chẳng giải quyết được gì.