Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crisis" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "khủng hoảng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Crisis

[Khủng hoảng]
/kraɪsəs/

noun

1. An unstable situation of extreme danger or difficulty

 • "They went bankrupt during the economic crisis"
  synonym:
 • crisis

1. Một tình huống không ổn định cực kỳ nguy hiểm hoặc khó khăn

 • "Họ đã phá sản trong cuộc khủng hoảng kinh tế"
  từ đồng nghĩa:
 • khủng hoảng

2. A crucial stage or turning point in the course of something

 • "After the crisis the patient either dies or gets better"
  synonym:
 • crisis

2. Một giai đoạn quan trọng hoặc bước ngoặt trong quá trình của một cái gì đó

 • "Sau cơn khủng hoảng, bệnh nhân sẽ chết hoặc khỏi bệnh"
  từ đồng nghĩa:
 • khủng hoảng

Examples of using

Is the GOP to blame for the current economic crisis?
Đảng Cộng hòa có phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay?
President Hoover tried to solve the crisis.
Tổng thống Hoover đã cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng.
Liberty, as we all know, cannot flourish in a country that is permanently on a war footing, or even a near war footing. Permanent crisis justifies permanent control of everybody and everything by the agencies of central government.
Tự do, như tất cả chúng ta đều biết, không thể phát triển ở một đất nước thường xuyên đứng trên thế chiến, hoặc thậm chí gần như thế chiến. Khủng hoảng thường trực biện minh cho sự kiểm soát thường trực đối với mọi người và mọi thứ của các cơ quan chính quyền trung ương.