Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "criminally" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "tội phạm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Criminally

[Tội phạm]
/krɪmənəli/

adverb

1. In a shameful manner

 • "The garden was criminally neglected"
  synonym:
 • criminally
 • ,
 • reprehensively

1. Một cách đáng xấu hổ

 • "Khu vườn đã bị bỏ quên một cách tội phạm"
  từ đồng nghĩa:
 • hình s
 • ,
 • đáng trách

2. In violation of the law

 • In a criminal manner
 • "The alterations in the document were ruled to be criminally fraudulent"
  synonym:
 • criminally

2. Vi phạm pháp luật

 • Theo cách thức tội phạm
 • "Những thay đổi trong tài liệu bị phán quyết là gian lận hình sự"
  từ đồng nghĩa:
 • hình s