Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crayfish" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "crayfish" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Crayfish

[Tôm càng xanh]
/krefɪʃ/

noun

1. Warm-water lobsters without claws

 • Those from australia and south africa usually marketed as frozen tails
 • Caught also in florida and california
  synonym:
 • spiny lobster
 • ,
 • langouste
 • ,
 • rock lobster
 • ,
 • crayfish

1. Tôm hùm nước ấm không có móng vuốt

 • Những người từ úc và nam phi thường được bán trên thị trường dưới dạng đuôi đông lạnh
 • Cũng bị bắt ở florida và california
  từ đồng nghĩa:
 • tôm hùm gai
 • ,
 • langouste
 • ,
 • tôm hùm đá
 • ,
 • tôm càng

2. Tiny lobster-like crustaceans usually boiled briefly

  synonym:
 • crayfish
 • ,
 • crawfish
 • ,
 • crawdad
 • ,
 • ecrevisse

2. Động vật giáp xác nhỏ như tôm hùm thường luộc chín trong thời gian ngắn

  từ đồng nghĩa:
 • tôm càng
 • ,
 • con tôm
 • ,
 • bánh bò
 • ,
 • ecrevisse

3. Small freshwater decapod crustacean that resembles a lobster

  synonym:
 • crayfish
 • ,
 • crawfish
 • ,
 • crawdad
 • ,
 • crawdaddy

3. Giáp xác nhỏ nước ngọt giống như tôm hùm

  từ đồng nghĩa:
 • tôm càng
 • ,
 • con tôm
 • ,
 • bánh bò
 • ,
 • thu thập thông tin

4. Large edible marine crustacean having a spiny carapace but lacking the large pincers of true lobsters

  synonym:
 • spiny lobster
 • ,
 • langouste
 • ,
 • rock lobster
 • ,
 • crawfish
 • ,
 • crayfish
 • ,
 • sea crawfish

4. Giáp xác biển ăn được lớn có thân gai nhưng thiếu gọng kìm lớn của tôm hùm thật

  từ đồng nghĩa:
 • tôm hùm gai
 • ,
 • langouste
 • ,
 • tôm hùm đá
 • ,
 • con tôm
 • ,
 • tôm càng
 • ,
 • cá bò biển