Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crass" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "crass" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Crass

[Crass]
/kræs/

adjective

1. (of persons) so unrefined as to be lacking in discrimination and sensibility

    synonym:
  • crass

1. (của người) không được tinh chỉnh đến mức thiếu phân biệt đối xử và nhạy cảm

    từ đồng nghĩa:
  • thô bỉ

Examples of using

Don't be so crass.
Đừng quá thô bỉ.