Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cracker" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ cracker sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cracker

[Bánh quy giòn]
/krækər/

noun

1. A thin crisp wafer made of flour and water with or without leavening and shortening

 • Unsweetened or semisweet
  synonym:
 • cracker

1. Một tấm wafer mỏng giòn làm từ bột mì và nước có hoặc không có men và rút ngắn

 • Không đường hoặc bán ngọt
  từ đồng nghĩa:
 • bánh quy giòn

2. A poor white person in the southern united states

  synonym:
 • redneck
 • ,
 • cracker

2. Một người da trắng nghèo ở miền nam nước mỹ

  từ đồng nghĩa:
 • cổ đỏ
 • ,
 • bánh quy giòn

3. A programmer who cracks (gains unauthorized access to) computers, typically to do malicious things

 • "Crackers are often mistakenly called hackers"
  synonym:
 • cracker

3. Một lập trình viên bẻ khóa (truy cập trái phép vào) máy tính, thường là để làm những việc độc hại

 • "Cracker thường bị gọi nhầm là hacker"
  từ đồng nghĩa:
 • bánh quy giòn

4. Firework consisting of a small explosive charge and fuse in a heavy paper casing

  synonym:
 • firecracker
 • ,
 • cracker
 • ,
 • banger

4. Pháo hoa bao gồm một lượng thuốc nổ nhỏ và cầu chì trong một vỏ giấy nặng

  từ đồng nghĩa:
 • pháo
 • ,
 • bánh quy giòn
 • ,
 • banger

5. A party favor consisting of a paper roll (usually containing candy or a small favor) that pops when pulled at both ends

  synonym:
 • cracker
 • ,
 • snapper
 • ,
 • cracker bonbon

5. Một ân huệ của bữa tiệc bao gồm một cuộn giấy (thường chứa kẹo hoặc một ân huệ nhỏ) bật ra khi kéo ở cả hai đầu

  từ đồng nghĩa:
 • bánh quy giòn
 • ,
 • cá hồng