Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "courtroom" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "phòng xử án" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Courtroom

[Phòng xử án]
/kɔrtrum/

noun

1. A room in which a lawcourt sits

 • "Television cameras were admitted in the courtroom"
  synonym:
 • court
 • ,
 • courtroom

1. Một căn phòng trong đó một tòa án nằm

 • "Máy ảnh truyền hình đã được thừa nhận trong phòng xử án"
  từ đồng nghĩa:
 • tòa án
 • ,
 • phòng xử án

Examples of using

Tom walked out of the courtroom, surrounded by reporters.
Tom bước ra khỏi phòng xử án, bao quanh là các phóng viên.
Tom walked into the courtroom, surrounded by police officers.
Tom bước vào phòng xử án, được bao quanh bởi các sĩ quan cảnh sát.