Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "convincing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thuyết phục" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Convincing

[Thuyết phục]
/kənvɪnsɪŋ/

adjective

1. Causing one to believe the truth of something

  • "A convincing story"
  • "A convincing manner"
    synonym:
  • convincing

1. Khiến người ta tin vào sự thật của một cái gì đó

  • "Một câu chuyện thuyết phục"
  • "Một cách thuyết phục"
    từ đồng nghĩa:
  • thuyết phục

Examples of using

Advertisement is a skill of convincing people to spend money they don't have on things they don't need.
Quảng cáo là một kỹ năng thuyết phục mọi người tiêu tiền mà họ không có vào những thứ họ không cần.
"Will you clean your room today or not?! If not, you won't get sweets toworrow" - "Really, mom, you always give convincing reasons!"
"Hôm nay bạn có dọn phòng hay không?! Nếu không, bạn sẽ không nhận được đồ ngọt vào ngày mai "-" Thực sự, mẹ, bạn luôn đưa ra lý do thuyết phục!"
That's a very convincing argument.
Đó là một lập luận rất thuyết phục.