Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "convention" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quy ước" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Convention

[Hội nghị]
/kənvɛnʃən/

noun

1. A large formal assembly

 • "Political convention"
  synonym:
 • convention

1. Một hội đồng chính thức lớn

 • "Hội nghị chính trị"
  từ đồng nghĩa:
 • hội nghị

2. Something regarded as a normative example

 • "The convention of not naming the main character"
 • "Violence is the rule not the exception"
 • "His formula for impressing visitors"
  synonym:
 • convention
 • ,
 • normal
 • ,
 • pattern
 • ,
 • rule
 • ,
 • formula

2. Một cái gì đó được coi là một ví dụ chuẩn mực

 • "Quy ước không đặt tên cho nhân vật chính"
 • "Bạo lực là quy tắc không phải là ngoại lệ"
 • "Công thức của anh ấy để gây ấn tượng với du khách"
  từ đồng nghĩa:
 • hội nghị
 • ,
 • bình thường
 • ,
 • mô hình
 • ,
 • quy tắc
 • ,
 • công thức

3. (diplomacy) an international agreement

  synonym:
 • convention

3. (ngoại giao) một thỏa thuận quốc tế

  từ đồng nghĩa:
 • hội nghị

4. Orthodoxy as a consequence of being conventional

  synonym:
 • conventionality
 • ,
 • convention
 • ,
 • conventionalism

4. Chính thống là hậu quả của việc thông thường

  từ đồng nghĩa:
 • quy ước
 • ,
 • hội nghị
 • ,
 • chủ nghĩa thông thường

5. The act of convening

  synonym:
 • convention
 • ,
 • convening

5. Hành vi triệu tập

  từ đồng nghĩa:
 • hội nghị
 • ,
 • triệu tập

Examples of using

There was a convention last month.
Có một hội nghị vào tháng trước.