Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "controller" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người điều khiển" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Controller

[Bộ điều khiển]
/kəntroʊlər/

noun

1. Someone who maintains and audits business accounts

  synonym:
 • accountant
 • ,
 • comptroller
 • ,
 • controller

1. Người duy trì và kiểm toán tài khoản kinh doanh

  từ đồng nghĩa:
 • kế toán
 • ,
 • comptroller
 • ,
 • bộ điều khiển

2. A person who directs and restrains

  synonym:
 • restrainer
 • ,
 • controller

2. Một người chỉ đạo và kiềm chế

  từ đồng nghĩa:
 • kiềm chế
 • ,
 • bộ điều khiển

3. A mechanism that controls the operation of a machine

 • "The speed controller on his turntable was not working properly"
 • "I turned the controls over to her"
  synonym:
 • control
 • ,
 • controller

3. Một cơ chế kiểm soát hoạt động của máy

 • "Bộ điều khiển tốc độ trên bàn xoay của anh ta không hoạt động đúng"
 • "Tôi chuyển các điều khiển cho cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • kiểm soát
 • ,
 • bộ điều khiển