Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contiguous" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ tiếp giáp sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Contiguous

[Tiếp giáp]
/kəntɪgjuəs/

adjective

1. Very close or connected in space or time

 • "Contiguous events"
 • "Immediate contact"
 • "The immediate vicinity"
 • "The immediate past"
  synonym:
 • contiguous
 • ,
 • immediate

1. Rất gần gũi hoặc kết nối trong không gian hoặc thời gian

 • "Sự kiện liền kề"
 • "Liên hệ ngay lập tức"
 • "Vùng lân cận"
 • "Quá khứ trước mắt"
  từ đồng nghĩa:
 • liền kề
 • ,
 • ngay lập tức

2. Connecting without a break

 • Within a common boundary
 • "The 48 conterminous states"
 • "The contiguous 48 states"
  synonym:
 • conterminous
 • ,
 • contiguous

2. Kết nối không nghỉ ngơi

 • Trong một ranh giới chung
 • "48 bang xung đột"
 • "48 tiểu bang liền kề"
  từ đồng nghĩa:
 • tương tàn
 • ,
 • liền kề

3. Having a common boundary or edge

 • Abutting
 • Touching
 • "Rhode island has two bordering states
 • Massachusetts and conncecticut"
 • "The side of germany conterminous with france"
 • "Utah and the contiguous state of idaho"
 • "Neighboring cities"
  synonym:
 • adjacent
 • ,
 • conterminous
 • ,
 • contiguous
 • ,
 • neighboring(a)

3. Có một ranh giới hoặc cạnh chung

 • Tiếp giáp
 • Chạm vào
 • "Đảo rhode có hai bang giáp ranh
 • Massachusetts và conncecticut"
 • "Phía đức tiếp giáp với pháp"
 • "Utah và bang idaho tiếp giáp"
 • "Các thành phố lân cận"
  từ đồng nghĩa:
 • liền kề
 • ,
 • tương tàn
 • ,
 • lân cận(a]