Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contention" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "tranh chấp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Contention

[Tranh chấp]
/kəntɛnʃən/

noun

1. A point asserted as part of an argument

  synonym:
 • contention

1. Một điểm được khẳng định như một phần của lập luận

  từ đồng nghĩa:
 • tranh chấp

2. A contentious speech act

 • A dispute where there is strong disagreement
 • "They were involved in a violent argument"
  synonym:
 • controversy
 • ,
 • contention
 • ,
 • contestation
 • ,
 • disputation
 • ,
 • disceptation
 • ,
 • tilt
 • ,
 • argument
 • ,
 • arguing

2. Một hành động phát biểu gây tranh cãi

 • Một cuộc tranh chấp mà có sự bất đồng mạnh m
 • "Họ đã tham gia vào một cuộc tranh cãi bạo lực"
  từ đồng nghĩa:
 • tranh cãi
 • ,
 • tranh chấp
 • ,
 • cuộc thi
 • ,
 • sự chối bỏ
 • ,
 • nghiêng
 • ,
 • luận điểm
 • ,
 • cãi nhau

3. The act of competing as for profit or a prize

 • "The teams were in fierce contention for first place"
  synonym:
 • competition
 • ,
 • contention
 • ,
 • rivalry

3. Hành vi cạnh tranh vì lợi nhuận hoặc giải thưởng

 • "Các đội đang tranh giành vị trí đầu tiên một cách gay gắt"
  từ đồng nghĩa:
 • cuộc thi
 • ,
 • tranh chấp
 • ,
 • sự cạnh tranh

Examples of using

The division of the property was a bone of contention between the brothers.
Việc phân chia tài sản là nguyên nhân gây tranh cãi giữa hai anh em.