Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consume" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "consume" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Consume

[Tiêu dùng]
/kənsum/

verb

1. Eat immoderately

 • "Some people can down a pound of meat in the course of one meal"
  synonym:
 • devour
 • ,
 • down
 • ,
 • consume
 • ,
 • go through

1. Ăn immoderate

 • "Một số người có thể giảm một pound thịt trong một bữa ăn"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt chửng
 • ,
 • xuống
 • ,
 • tiêu thụ
 • ,
 • đi qua

2. Serve oneself to, or consume regularly

 • "Have another bowl of chicken soup!"
 • "I don't take sugar in my coffee"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • ingest
 • ,
 • take in
 • ,
 • take
 • ,
 • have

2. Phục vụ bản thân hoặc tiêu dùng thường xuyên

 • "Có thêm một bát súp gà nữa!"
 • "Tôi không uống đường trong cà phê của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu thụ
 • ,
 • ăn vào
 • ,
 • nhận vào
 • ,
 • lấy
 • ,

3. Spend extravagantly

 • "Waste not, want not"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • squander
 • ,
 • waste
 • ,
 • ware

3. Tiêu xài hoang phí

 • "Không lãng phí, không muốn"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu thụ
 • ,
 • phung phí
 • ,
 • chất thải
 • ,
 • đồ gốm

4. Destroy completely

 • "The fire consumed the building"
  synonym:
 • consume

4. Phá hủy hoàn toàn

 • "Ngọn lửa thiêu rụi tòa nhà"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu thụ

5. Use up (resources or materials)

 • "This car consumes a lot of gas"
 • "We exhausted our savings"
 • "They run through 20 bottles of wine a week"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • eat up
 • ,
 • use up
 • ,
 • eat
 • ,
 • deplete
 • ,
 • exhaust
 • ,
 • run through
 • ,
 • wipe out

5. Sử dụng hết (tài nguyên hoặc vật liệu)

 • "Chiếc xe này tiêu tốn rất nhiều xăng"
 • "Chúng tôi đã cạn kiệt tiền tiết kiệm của mình"
 • "Họ chạy qua 20 chai rượu mỗi tuần"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu thụ
 • ,
 • ăn đi
 • ,
 • dùng hết
 • ,
 • ăn
 • ,
 • cạn kiệt
 • ,
 • khí thải
 • ,
 • chạy qua
 • ,
 • quét sạch

6. Engage fully

 • "The effort to pass the exam consumed all his energy"
  synonym:
 • consume

6. Tham gia đầy đủ

 • "Nỗ lực vượt qua kỳ thi đã tiêu tốn hết sức lực của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu thụ