Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consultative" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "tư vấn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Consultative

[Tư vấn]
/kənsəltətɪv/

adjective

1. Giving advice

 • "An advisory memorandum", "his function was purely consultative"
  synonym:
 • advisory
 • ,
 • consultative
 • ,
 • consultatory
 • ,
 • consultive

1. Đưa ra lời khuyên

 • "Một bản ghi nhớ tư vấn", "chức năng của ông ấy hoàn toàn mang tính tư vấn"
  từ đồng nghĩa:
 • tư vấn