Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "constrict" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "hạn chế" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Constrict

[Nghiêm khắc]
/kənstrɪkt/

verb

1. Squeeze or press together

 • "She compressed her lips"
 • "The spasm contracted the muscle"
  synonym:
 • compress
 • ,
 • constrict
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • compact
 • ,
 • contract
 • ,
 • press

1. Bóp hoặc nhấn cùng nhau

 • "Cô ấy nén môi lại"
 • "Cơn co thắt làm co cơ"
  từ đồng nghĩa:
 • nén
 • ,
 • co thắt
 • ,
 • bóp
 • ,
 • nhỏ gọn
 • ,
 • hợp đồng
 • ,
 • nhấn

2. Become tight or as if tight

 • "Her throat constricted"
  synonym:
 • constrict
 • ,
 • constringe
 • ,
 • narrow

2. Trở nên chặt chẽ hoặc như thể chặt ch

 • "Họng cô ấy co lại"
  từ đồng nghĩa:
 • co thắt
 • ,
 • hẹp