Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "constrain" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "xâm nhập" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Constrain

[Hạn chế]
/kənstren/

verb

1. Hold back

  synonym:
 • restrain
 • ,
 • encumber
 • ,
 • cumber
 • ,
 • constrain

1. Giữ lại

  từ đồng nghĩa:
 • kiềm chế
 • ,
 • mã hóa
 • ,
 • gỗ
 • ,
 • hạn chế

2. Restrict

 • "Tighten the rules"
 • "Stiffen the regulations"
  synonym:
 • stiffen
 • ,
 • tighten
 • ,
 • tighten up
 • ,
 • constrain

2. Hạn chế

 • "Tiết chặt các quy tắc"
 • "Làm cứng các quy định"
  từ đồng nghĩa:
 • cứng lại
 • ,
 • thắt chặt
 • ,
 • hạn chế