Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conspicuous" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "âm mưu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Conspicuous

[Dễ thấy]
/kənspɪkjuəs/

adjective

1. Obvious to the eye or mind

 • "A tower conspicuous at a great distance"
 • "Wore conspicuous neckties"
 • "Made herself conspicuous by her exhibitionistic preening"
  synonym:
 • conspicuous

1. Rõ ràng cho mắt hoặc tâm trí

 • "Một tòa tháp dễ thấy ở một khoảng cách lớn"
 • "Dây cổ dễ thấy"
 • "Làm cho bản thân dễ thấy bởi sự triển lãm của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • dễ thấy

2. Without any attempt at concealment

 • Completely obvious
 • "Blatant disregard of the law"
 • "A blatant appeal to vanity"
 • "A blazing indiscretion"
  synonym:
 • blatant
 • ,
 • blazing
 • ,
 • conspicuous

2. Không có bất kỳ nỗ lực che giấu

 • Hoàn toàn rõ ràng
 • "Sự coi thường trắng trợn của pháp luật"
 • "Một sự hấp dẫn trắng trợn đối với sự phù phiếm"
 • "Một sự bừa bãi rực rỡ"
  từ đồng nghĩa:
 • trắng trợn
 • ,
 • rực sáng
 • ,
 • dễ thấy

Examples of using

It's too conspicuous.
Nó quá dễ thấy.
It's too conspicuous.
Nó quá dễ thấy.