Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conquest" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chinh phục" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Conquest

[Chinh phục]
/kɑŋkwɛst/

noun

1. The act of conquering

  synonym:
 • conquest
 • ,
 • conquering
 • ,
 • subjection
 • ,
 • subjugation

1. Hành động chinh phục

  từ đồng nghĩa:
 • chinh phục
 • ,
 • khuất phục

2. Success in mastering something difficult

 • "The conquest of space"
  synonym:
 • conquest

2. Thành công trong việc làm chủ một cái gì đó khó khăn

 • "Cuộc chinh phục không gian"
  từ đồng nghĩa:
 • chinh phục

3. An act of winning the love or sexual favor of someone

  synonym:
 • seduction
 • ,
 • conquest

3. Một hành động chiến thắng tình yêu hoặc ân huệ tình dục của một ai đó

  từ đồng nghĩa:
 • quyến rũ
 • ,
 • chinh phục