Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "congratulate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hội thánh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Congratulate

[Chúc mừng]
/kəngræʧəlet/

verb

1. Say something to someone that expresses praise

 • "He complimented her on her last physics paper"
  synonym:
 • compliment
 • ,
 • congratulate

1. Nói điều gì đó với ai đó bày tỏ lời khen ngợi

 • "Anh ấy khen cô ấy trên bài báo vật lý cuối cùng của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • khen
 • ,
 • chúc mừng

2. Express congratulations

  synonym:
 • congratulate
 • ,
 • felicitate

2. Chúc mừng

  từ đồng nghĩa:
 • chúc mừng
 • ,
 • phạm tội

3. Be proud of

 • "He prides himself on making it into law school"
  synonym:
 • pride
 • ,
 • plume
 • ,
 • congratulate

3. Tự hào về

 • "Anh ấy tự hào về việc đưa nó vào trường luật"
  từ đồng nghĩa:
 • niềm tự hào
 • ,
 • chùm
 • ,
 • chúc mừng

4. Pride or congratulate (oneself) for an achievement

  synonym:
 • preen
 • ,
 • congratulate

4. Niềm tự hào hoặc chúc mừng (bản thân) cho một thành tích

  từ đồng nghĩa:
 • preen
 • ,
 • chúc mừng

Examples of using

I congratulate you on the day of the programmer.
Tôi chúc mừng bạn vào ngày lập trình viên.
I congratulate you on your success.
Tôi chúc mừng bạn đã thành công.
I congratulate you on passing the examination.
Tôi chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi.