Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concerted" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "concerted" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Concerted

[Hòa nhạc]
/kənsərtəd/

adjective

1. Involving the joint activity of two or more

 • "Concerted action"
 • "The conjunct influence of fire and strong wind"
 • "The conjunctive focus of political opposition"
 • "A cooperative effort"
 • "A united effort"
 • "Joint military activities"
  synonym:
 • concerted
 • ,
 • conjunct
 • ,
 • conjunctive
 • ,
 • cooperative

1. Liên quan đến hoạt động chung của hai hoặc nhiều

 • "Hành động phối hợp"
 • "Ảnh hưởng liên tục của lửa và gió mạnh"
 • "Trọng tâm liên tục của phe đối lập chính trị"
 • "Một nỗ lực hợp tác"
 • "Một nỗ lực thống nhất"
 • "Hoạt động quân sự chung"
  từ đồng nghĩa:
 • phối hợp
 • ,
 • liên kết
 • ,
 • hợp tác xã