Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conception" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quan niệm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Conception

[Quan niệm]
/kənsɛpʃən/

noun

1. An abstract or general idea inferred or derived from specific instances

  synonym:
 • concept
 • ,
 • conception
 • ,
 • construct

1. Một ý tưởng trừu tượng hoặc chung được suy ra hoặc xuất phát từ các trường hợp cụ thể

  từ đồng nghĩa:
 • khái niệm
 • ,
 • thụ thai
 • ,
 • xây dựng

2. The act of becoming pregnant

 • Fertilization of an ovum by a spermatozoon
  synonym:
 • conception

2. Hành động mang thai

 • Thụ tinh của một noãn bởi một tinh trùng
  từ đồng nghĩa:
 • thụ thai

3. The event that occurred at the beginning of something

 • "From its creation the plan was doomed to failure"
  synonym:
 • creation
 • ,
 • conception

3. Sự kiện xảy ra khi bắt đầu một cái gì đó

 • "Từ khi thành lập, kế hoạch đã thất bại"
  từ đồng nghĩa:
 • sáng tạo
 • ,
 • thụ thai

4. The creation of something in the mind

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation
 • ,
 • excogitation
 • ,
 • conception
 • ,
 • design

4. Việc tạo ra một cái gì đó trong tâm trí

  từ đồng nghĩa:
 • phát minh
 • ,
 • sự đổi mới
 • ,
 • kích thích
 • ,
 • thụ thai
 • ,
 • thiết kế