Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complimentary" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "miễn phí" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Complimentary

[Khen ngợi]
/kɑmpləmɛntəri/

adjective

1. Conveying or resembling a compliment

 • "A complimentary remark"
  synonym:
 • complimentary

1. Truyền đạt hoặc giống như một lời khen

 • "Một nhận xét miễn phí"
  từ đồng nghĩa:
 • miễn phí

2. Costing nothing

 • "Complimentary tickets"
 • "Free admission"
  synonym:
 • complimentary
 • ,
 • costless
 • ,
 • free
 • ,
 • gratis(p)
 • ,
 • gratuitous

2. Không có gì

 • "Vé miễn phí"
 • "Nhập học miễn phí"
  từ đồng nghĩa:
 • miễn phí
 • ,
 • không tốn kém
 • ,
 • miễn phí (p)
 • ,
 • vô cớ