Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "communicating" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "giao tiếp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Communicating

[Giao tiếp]
/kəmjunəketɪŋ/

noun

1. The activity of communicating

 • The activity of conveying information
 • "They could not act without official communication from moscow"
  synonym:
 • communication
 • ,
 • communicating

1. Hoạt động giao tiếp

 • Hoạt động truyền tải thông tin
 • "Họ không thể hành động nếu không có thông tin liên lạc chính thức từ moscow"
  từ đồng nghĩa:
 • truyền thông
 • ,
 • giao tiếp