Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commemorative" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kỷ niệm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Commemorative

[Kỷ niệm]
/kəmɛmrətɪv/

noun

1. An object (such as a coin or postage stamp) made to mark an event or honor a person

  synonym:
 • commemorative

1. Một đối tượng (như đồng xu hoặc tem bưu chính) được tạo ra để đánh dấu một sự kiện hoặc tôn vinh một người

  từ đồng nghĩa:
 • kỷ niệm

adjective

1. Intended as a commemoration

 • "A commemorative plaque"
  synonym:
 • commemorative
 • ,
 • commemorating

1. Dự định là một kỷ niệm

 • "Một tấm bia kỷ niệm"
  từ đồng nghĩa:
 • kỷ niệm