Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "collier" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "collier" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Collier

[Collier]
/kɑljər/

noun

1. Someone who works in a coal mine

  synonym:
 • coal miner
 • ,
 • collier
 • ,
 • pitman

1. Một người làm việc trong một mỏ than

  từ đồng nghĩa:
 • thợ mỏ than
 • ,
 • collier
 • ,
 • người pitman