Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cognac" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "cognac" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cognac

[rượu cognac]
/koʊnjæk/

noun

1. High quality grape brandy distilled in the cognac district of france

    synonym:
  • Cognac

1. Rượu mạnh nho chất lượng cao được chưng cất tại quận cognac của pháp

    từ đồng nghĩa:
  • rượu cognac