Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cloakroom" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "cloakroom" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cloakroom

[Áo choàng]
/kloʊkrum/

noun

1. A private lounge off of a legislative chamber

  synonym:
 • cloakroom

1. Một phòng riêng ra khỏi một phòng lập pháp

  từ đồng nghĩa:
 • áo choàng

2. A room where coats and other articles can be left temporarily

  synonym:
 • cloakroom
 • ,
 • coatroom

2. Một căn phòng nơi áo khoác và các vật phẩm khác có thể được để lại tạm thời

  từ đồng nghĩa:
 • áo choàng