Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cloaked" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "cloaked" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cloaked

[Tráng]
/kloʊkt/

adjective

1. Having its true character concealed with the intent of misleading

 • "Hidden agenda"
 • "Masked threat"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • disguised
 • ,
 • masked

1. Có tính chất thực sự của nó được che giấu với mục đích gây hiểu lầm

 • "Chương trình nghị sự ẩn"
 • "Mối đe dọa đeo mặt nạ"
  từ đồng nghĩa:
 • che đậy
 • ,
 • cải trang
 • ,
 • đeo mặt nạ

2. Covered with or as if with clothes or a wrap or cloak

 • "Leaf-clothed trees"
 • "Fog-cloaked meadows"
 • "A beam draped with cobwebs"
 • "Cloud-wrapped peaks"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • clothed
 • ,
 • draped
 • ,
 • mantled
 • ,
 • wrapped

2. Phủ bằng hoặc như thể bằng quần áo hoặc bọc hoặc áo choàng

 • "Cây lá"
 • "Đồng cỏ phủ sương mù"
 • "Một chùm tia phủ đầy mạng nhện"
 • "Đỉnh mây bao phủ"
  từ đồng nghĩa:
 • che đậy
 • ,
 • mặc quần áo
 • ,
 • xếp nếp
 • ,
 • mặc áo choàng
 • ,
 • bọc