Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clipping" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "clipping" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Clipping

[Cắt]
/klɪpɪŋ/

noun

1. An excerpt cut from a newspaper or magazine

 • "He searched through piles of letters and clippings"
  synonym:
 • clipping
 • ,
 • newspaper clipping
 • ,
 • press clipping
 • ,
 • cutting
 • ,
 • press cutting

1. Một đoạn trích được cắt từ một tờ báo hoặc tạp chí

 • "Anh ấy đã tìm kiếm qua hàng đống thư từ và mẩu tin"
  từ đồng nghĩa:
 • cắt
 • ,
 • cắt báo
 • ,
 • nhấn clipping
 • ,
 • nhấn cắt

2. Cutting down to the desired size or shape

  synonym:
 • trim
 • ,
 • trimming
 • ,
 • clipping

2. Cắt giảm kích thước hoặc hình dạng mong muốn

  từ đồng nghĩa:
 • cắt tỉa
 • ,
 • cắt

3. The act of clipping or snipping

  synonym:
 • clip
 • ,
 • clipping
 • ,
 • snip

3. Hành động cắt hoặc cắt

  từ đồng nghĩa:
 • clip
 • ,
 • cắt
 • ,
 • bắn tỉa