Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "climax" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "climax" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Climax

[Climax]
/klaɪmæks/

noun

1. The highest point of anything conceived of as growing or developing or unfolding

 • "The climax of the artist's career"
 • "In the flood tide of his success"
  synonym:
 • climax
 • ,
 • flood tide

1. Điểm cao nhất của bất cứ điều gì được hình thành khi phát triển hoặc phát triển hoặc mở ra

 • "Cao trào của sự nghiệp nghệ sĩ"
 • "Trong thủy triều thành công của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • cao trào
 • ,
 • thủy triều

2. The decisive moment in a novel or play

 • "The deathbed scene is the climax of the play"
  synonym:
 • climax
 • ,
 • culmination

2. Thời điểm quyết định trong một cuốn tiểu thuyết hoặc chơi

 • "Cảnh chết chóc là cao trào của vở kịch"
  từ đồng nghĩa:
 • cao trào
 • ,
 • đỉnh cao

3. The moment of most intense pleasure in sexual intercourse

  synonym:
 • orgasm
 • ,
 • climax
 • ,
 • sexual climax
 • ,
 • coming

3. Thời điểm khoái cảm mãnh liệt nhất trong quan hệ tình dục

  từ đồng nghĩa:
 • cực khoái
 • ,
 • cao trào
 • ,
 • cao trào tình dục
 • ,
 • sắp tới

4. The most severe stage of a disease

  synonym:
 • climax

4. Giai đoạn nghiêm trọng nhất của bệnh

  từ đồng nghĩa:
 • cao trào

5. Arrangement of clauses in ascending order of forcefulness

  synonym:
 • climax

5. Sắp xếp các mệnh đề theo thứ tự tăng dần mạnh mẽ

  từ đồng nghĩa:
 • cao trào

verb

1. End, especially to reach a final or climactic stage

 • "The meeting culminated in a tearful embrace"
  synonym:
 • culminate
 • ,
 • climax

1. Kết thúc, đặc biệt là để đạt đến giai đoạn cuối cùng hoặc cao trào

 • "Cuộc họp lên đến đỉnh điểm trong một vòng tay đầy nước mắt"
  từ đồng nghĩa:
 • lên đến đỉnh điểm
 • ,
 • cao trào

Examples of using

The audience sobbed throughout the climax of the movie.
Khán giả khóc nức nở trong suốt cao trào của bộ phim.