Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cleanup" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "cleanup" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cleanup

[Dọn dẹp]
/klinəp/

noun

1. A very large profit

  synonym:
 • killing
 • ,
 • cleanup

1. Một khoản lợi nhuận rất lớn

  từ đồng nghĩa:
 • giết người
 • ,
 • dọn dẹp

2. (baseball) the fourth position in the batting order (usually filled by the best batter on the team)

  synonym:
 • cleanup
 • ,
 • cleanup position
 • ,
 • cleanup spot

2. (bóng chày) vị trí thứ tư theo thứ tự đánh bóng (thường được lấp đầy bởi người đánh bóng giỏi nhất trong đội)

  từ đồng nghĩa:
 • dọn dẹp
 • ,
 • vị trí dọn dẹp
 • ,
 • điểm dọn dẹp

3. The act of making something clean

 • "He gave his shoes a good cleaning"
  synonym:
 • cleaning
 • ,
 • cleansing
 • ,
 • cleanup

3. Hành động làm cho một cái gì đó sạch sẽ

 • "Anh ấy đã lau chùi giày rất tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • làm sạch
 • ,
 • dọn dẹp