Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "class" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "đẳng cấp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Class

[Lớp học]
/klæs/

noun

1. A collection of things sharing a common attribute

 • "There are two classes of detergents"
  synonym:
 • class
 • ,
 • category
 • ,
 • family

1. Một tập hợp những thứ chia sẻ một thuộc tính chung

 • "Có hai loại chất tẩy rửa"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • thể loại
 • ,
 • gia đình

2. A body of students who are taught together

 • "Early morning classes are always sleepy"
  synonym:
 • class
 • ,
 • form
 • ,
 • grade
 • ,
 • course

2. Một cơ thể của những học sinh được dạy cùng nhau

 • "Các lớp học buổi sáng sớm luôn buồn ngủ"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • hình thức
 • ,
 • lớp
 • ,
 • khóa học

3. People having the same social, economic, or educational status

 • "The working class"
 • "An emerging professional class"
  synonym:
 • class
 • ,
 • stratum
 • ,
 • social class
 • ,
 • socio-economic class

3. Những người có cùng địa vị xã hội, kinh tế hoặc giáo dục

 • "Tầng lớp lao động"
 • "Một lớp chuyên nghiệp mới nổi"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • tầng
 • ,
 • tầng lớp xã hội
 • ,
 • kinh tế xã hội

4. Education imparted in a series of lessons or meetings

 • "He took a course in basket weaving"
 • "Flirting is not unknown in college classes"
  synonym:
 • course
 • ,
 • course of study
 • ,
 • course of instruction
 • ,
 • class

4. Giáo dục truyền đạt trong một loạt các bài học hoặc các cuộc họp

 • "Anh ấy đã tham gia một khóa học về đan rổ"
 • "Tán tỉnh không phải là không biết trong các lớp học đại học"
  từ đồng nghĩa:
 • khóa học
 • ,
 • khóa học hướng dẫn
 • ,
 • lớp học

5. A league ranked by quality

 • "He played baseball in class d for two years"
 • "Princeton is in the ncaa division 1-aa"
  synonym:
 • class
 • ,
 • division

5. Một giải đấu được xếp hạng theo chất lượng

 • "Anh ấy chơi bóng chày ở lớp d trong hai năm"
 • "Princeton nằm trong phân khu 1-aa của ncaa"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • bộ phận

6. A body of students who graduate together

 • "The class of '97"
 • "She was in my year at hoehandle high"
  synonym:
 • class
 • ,
 • year

6. Một cơ thể của những sinh viên tốt nghiệp cùng nhau

 • "Lớp '97"
 • "Cô ấy ở trong năm của tôi tại hoehandle high"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • năm

7. (biology) a taxonomic group containing one or more orders

  synonym:
 • class

7. (sinh học) một nhóm phân loại có chứa một hoặc nhiều đơn đặt hàng

  từ đồng nghĩa:
 • lớp học

8. Elegance in dress or behavior

 • "She has a lot of class"
  synonym:
 • class

8. Thanh lịch trong ăn mặc hoặc hành vi

 • "Cô ấy có rất nhiều lớp học"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học

verb

1. Arrange or order by classes or categories

 • "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
  synonym:
 • classify
 • ,
 • class
 • ,
 • sort
 • ,
 • assort
 • ,
 • sort out
 • ,
 • separate

1. Sắp xếp hoặc đặt hàng theo các lớp hoặc danh mục

 • "Làm thế nào bạn sẽ phân loại các mảnh gốm này - chúng là thời tiền sử?"
  từ đồng nghĩa:
 • phân loại
 • ,
 • lớp học
 • ,
 • sắp xếp
 • ,
 • loại
 • ,
 • riêng biệt

Examples of using

Mary's phone was confiscated because she was caught texting during class.
Điện thoại của Mary bị tịch thu vì cô bị bắt nhắn tin trong giờ học.
The student had his cellphone confiscated after it began to ring in class.
Học sinh đã bị tịch thu điện thoại di động sau khi nó bắt đầu đổ chuông trong lớp.
Can he swim? Sure! Tom was the best swimmer of our class, and knowing him I don't think he lost a bit of his skill.
Anh ấy có biết bơi không? Chắc chắn rồi! Tom là vận động viên bơi lội giỏi nhất trong lớp chúng tôi và biết anh ấy tôi không nghĩ anh ấy đã mất một chút kỹ năng.