Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clamp" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "kẹp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Clamp

[Kẹp]
/klæmp/

noun

1. A device (generally used by carpenters) that holds things firmly together

  synonym:
 • clamp
 • ,
 • clinch

1. Một thiết bị (thường được sử dụng bởi thợ mộc) giữ mọi thứ chắc chắn với nhau

  từ đồng nghĩa:
 • kẹp
 • ,
 • nắm chặt

verb

1. Fasten or fix with a clamp

 • "Clamp the chair together until the glue has hardened"
  synonym:
 • clamp

1. Buộc chặt hoặc cố định bằng kẹp

 • "Kẹp ghế lại cho đến khi keo cứng lại"
  từ đồng nghĩa:
 • kẹp

2. Impose or inflict forcefully

 • "The military government clamped a curfew onto the capital"
  synonym:
 • clamp

2. Áp đặt hoặc gây ra một cách mạnh mẽ

 • "Chính quyền quân sự đã áp đặt lệnh giới nghiêm đối với thủ đô"
  từ đồng nghĩa:
 • kẹp