Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clamor" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "ngao ngán" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Clamor

[Ngao ngán]
/klæmər/

noun

1. A loud harsh or strident noise

  synonym:
 • blare
 • ,
 • blaring
 • ,
 • cacophony
 • ,
 • clamor
 • ,
 • din

1. Một tiếng ồn lớn hoặc gay gắt

  từ đồng nghĩa:
 • blare
 • ,
 • rạo rực
 • ,
 • ca cao
 • ,
 • kêu ca
 • ,
 • ăn tối

2. Loud and persistent outcry from many people

 • "He ignored the clamor of the crowd"
  synonym:
 • clamor
 • ,
 • clamoring
 • ,
 • clamour
 • ,
 • clamouring
 • ,
 • hue and cry

2. Sự phản đối mạnh mẽ và dai dẳng từ nhiều người

 • "Anh ấy phớt lờ tiếng kêu của đám đông"
  từ đồng nghĩa:
 • kêu ca
 • ,
 • kêu la
 • ,
 • màu sắc và khóc

verb

1. Make loud demands

 • "He clamored for justice and tolerance"
  synonym:
 • clamor
 • ,
 • clamour

1. Đưa ra yêu cầu lớn

 • "Anh ấy kêu gọi công lý và khoan dung"
  từ đồng nghĩa:
 • kêu ca

2. Utter or proclaim insistently and noisily

 • "The delegates clamored their disappointment"
  synonym:
 • clamor
 • ,
 • clamour

2. Thốt lên hoặc tuyên bố một cách kiên quyết và ồn ào

 • "Các đại biểu kêu ca thất vọng"
  từ đồng nghĩa:
 • kêu ca

3. Compel someone to do something by insistent clamoring

 • "They clamored the mayor into building a new park"
  synonym:
 • clamor

3. Buộc ai đó làm điều gì đó bằng cách khăng khăng

 • "Họ kêu gọi thị trưởng xây dựng một công viên mới"
  từ đồng nghĩa:
 • kêu ca