Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chute" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "chute" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chute

[Máng]
/ʃut/

noun

1. Rescue equipment consisting of a device that fills with air and retards your fall

  synonym:
 • parachute
 • ,
 • chute

1. Thiết bị cứu hộ bao gồm một thiết bị chứa đầy không khí và làm chậm quá trình rơi của bạn

  từ đồng nghĩa:
 • ,
 • máng trượt

2. Sloping channel through which things can descend

  synonym:
 • chute
 • ,
 • slide
 • ,
 • slideway
 • ,
 • sloping trough

2. Kênh dốc mà qua đó mọi thứ có thể đi xuống

  từ đồng nghĩa:
 • máng trượt
 • ,
 • trượt
 • ,
 • đường trượt
 • ,
 • máng dốc

verb

1. Jump from an airplane and descend with a parachute

  synonym:
 • chute
 • ,
 • parachute
 • ,
 • jump

1. Nhảy từ máy bay và hạ xuống bằng dù

  từ đồng nghĩa:
 • máng trượt
 • ,
 • ,
 • nhảy