Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "churn" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "churn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Churn

[Churn]
/ʧərn/

noun

1. A vessel in which cream is agitated to separate butterfat from buttermilk

  synonym:
 • churn
 • ,
 • butter churn

1. Một tàu trong đó kem được khuấy trộn để tách butterfat khỏi bơ sữa

  từ đồng nghĩa:
 • khuấy
 • ,
 • bơ khuấy

verb

1. Stir (cream) vigorously in order to make butter

  synonym:
 • churn

1. Khuấy (kem) mạnh mẽ để làm bơ

  từ đồng nghĩa:
 • khuấy

2. Be agitated

 • "The sea was churning in the storm"
  synonym:
 • churn
 • ,
 • boil
 • ,
 • moil
 • ,
 • roil

2. Bị kích động

 • "Biển đang khuấy động trong cơn bão"
  từ đồng nghĩa:
 • khuấy
 • ,
 • đun sôi
 • ,
 • moon
 • ,
 • roil