Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chronic" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mãn tính" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chronic

[Mạn tính]
/krɑnɪk/

adjective

1. Being long-lasting and recurrent or characterized by long suffering

 • "Chronic indigestion"
 • "A chronic shortage of funds"
 • "A chronic invalid"
  synonym:
 • chronic

1. Tồn tại lâu dài và tái phát hoặc đặc trưng bởi đau khổ lâu dài

 • "Khó tiêu mãn tính"
 • "Một sự thiếu hụt kinh niên của các quỹ"
 • "Một mãn tính không hợp lệ"
  từ đồng nghĩa:
 • mãn tính

2. Of long duration

 • "Chronic money problems"
  synonym:
 • chronic
 • ,
 • continuing

2. Thời gian dài

 • "Vấn đề tiền bạc"
  từ đồng nghĩa:
 • mãn tính
 • ,
 • tiếp tục

3. Habitual

 • "A chronic smoker"
  synonym:
 • chronic
 • ,
 • inveterate

3. Thói quen

 • "Một người hút thuốc mãn tính"
  từ đồng nghĩa:
 • mãn tính
 • ,
 • vô địch