Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chop" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chop" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chop

[Chặt]
/ʧɑp/

noun

1. The irregular motion of waves (usually caused by wind blowing in a direction opposite to the tide)

 • "The boat headed into the chop"
  synonym:
 • chop

1. Chuyển động không đều của sóng (thường do gió thổi theo hướng ngược với thủy triều)

 • "Chiếc thuyền đi vào chặt"
  từ đồng nghĩa:
 • chặt

2. A small cut of meat including part of a rib

  synonym:
 • chop

2. Một miếng thịt nhỏ bao gồm một phần của xương sườn

  từ đồng nghĩa:
 • chặt

3. A jaw

 • "I'll hit him on the chops"
  synonym:
 • chop

3. Hàm

 • "Tôi sẽ đánh anh ta trên sườn"
  từ đồng nghĩa:
 • chặt

4. A tennis return made with a downward motion that puts backspin on the ball

  synonym:
 • chop
 • ,
 • chop shot

4. Một sự trở lại quần vợt được thực hiện với một chuyển động đi xuống đặt backspin trên quả bóng

  từ đồng nghĩa:
 • chặt
 • ,
 • bắn chặt

5. A grounder that bounces high in the air

  synonym:
 • chop
 • ,
 • chopper

5. Một con cá mú nảy cao trong không khí

  từ đồng nghĩa:
 • chặt
 • ,
 • chopper

verb

1. Cut into pieces

 • "Chop wood"
 • "Chop meat"
  synonym:
 • chop
 • ,
 • chop up

1. Cắt thành từng mảnh

 • "Nhai gỗ"
 • "Thịt băm"
  từ đồng nghĩa:
 • chặt
 • ,
 • chặt lên

2. Move suddenly

  synonym:
 • chop

2. Di chuyển đột ngột

  từ đồng nghĩa:
 • chặt

3. Form or shape by chopping

 • "Chop a hole in the ground"
  synonym:
 • chop

3. Hình thức hoặc hình dạng bằng cách cắt

 • "Chặt một cái lỗ trên mặt đất"
  từ đồng nghĩa:
 • chặt

4. Strike sharply, as in some sports

  synonym:
 • chop

4. Tấn công mạnh mẽ, như trong một số môn thể thao

  từ đồng nghĩa:
 • chặt

5. Cut with a hacking tool

  synonym:
 • chop
 • ,
 • hack

5. Cắt bằng công cụ hack

  từ đồng nghĩa:
 • chặt
 • ,
 • hack

6. Hit sharply

  synonym:
 • chop

6. Đánh mạnh

  từ đồng nghĩa:
 • chặt

Examples of using

He ordered a chop suey.
Anh ra lệnh cho một suey chặt.
Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Thật ra tôi muốn trở thành một con quỷ trong một tòa tháp được bảo vệ bởi bảy con rồng, và sau đó một hoàng tử trên một con ngựa trắng sẽ chặt đầu những con rồng và giải phóng tôi.