Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "childish" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trẻ con" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Childish

[Trẻ con]
/ʧaɪldɪʃ/

adjective

1. Indicating a lack of maturity

 • "Childish tantrums"
 • "Infantile behavior"
  synonym:
 • childish
 • ,
 • infantile

1. Cho thấy sự thiếu trưởng thành

 • "Cơn giận trẻ con"
 • "Hành vi trẻ sơ sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • trẻ con
 • ,
 • trẻ sơ sinh

Examples of using

My father can be terribly childish, but he means well.
Cha tôi có thể trẻ con khủng khiếp, nhưng ông có nghĩa là tốt.
It was childish of him to behave like that.
Thật là trẻ con khi anh ta cư xử như vậy.