Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chick" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "gà" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chick

[Gà]
/ʧɪk/

noun

1. Young bird especially of domestic fowl

  synonym:
 • chick
 • ,
 • biddy

1. Chim non đặc biệt là gia cầm

  từ đồng nghĩa:
 • gà con
 • ,
 • ham chơi

2. Informal terms for a (young) woman

  synonym:
 • dame
 • ,
 • doll
 • ,
 • wench
 • ,
 • skirt
 • ,
 • chick
 • ,
 • bird

2. Điều khoản không chính thức cho một phụ nữ (trẻ)

  từ đồng nghĩa:
 • dame
 • ,
 • búp bê
 • ,
 • ngủ
 • ,
 • váy
 • ,
 • gà con
 • ,
 • chim

Examples of using

This chick is like a shrimp: I like everything about her but her head.
Gà này giống như một con tôm: Tôi thích mọi thứ về cô ấy trừ đầu cô ấy.