Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cheque" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "cheque" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cheque

[Kiểm tra]
/ʧɛk/

noun

1. A written order directing a bank to pay money

 • "He paid all his bills by check"
  synonym:
 • check
 • ,
 • bank check
 • ,
 • cheque

1. Một văn bản lệnh chỉ đạo một ngân hàng để trả tiền

 • "Anh ấy đã thanh toán tất cả các hóa đơn của mình bằng séc"
  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra
 • ,
 • ngân hàng check

verb

1. Withdraw money by writing a check

  synonym:
 • cheque
 • ,
 • check out

1. Rút tiền bằng cách viết séc

  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra