Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chemical" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "hóa học" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chemical

[Hóa chất]
/kɛməkəl/

noun

1. Material produced by or used in a reaction involving changes in atoms or molecules

  synonym:
 • chemical
 • ,
 • chemical substance

1. Vật liệu được sản xuất hoặc sử dụng trong phản ứng liên quan đến sự thay đổi nguyên tử hoặc phân tử

  từ đồng nghĩa:
 • hóa chất
 • ,
 • chất hóa học

adjective

1. Relating to or used in chemistry

 • "Chemical engineer"
 • "Chemical balance"
  synonym:
 • chemical
 • ,
 • chemic

1. Liên quan đến hoặc được sử dụng trong hóa học

 • "Kỹ sư hóa học"
 • "Cân bằng hóa học"
  từ đồng nghĩa:
 • hóa chất
 • ,
 • hóa học

2. Of or made from or using substances produced by or used in reactions involving atomic or molecular changes

 • "Chemical fertilizer"
  synonym:
 • chemical

2. Của hoặc được làm từ hoặc sử dụng các chất được tạo ra hoặc sử dụng trong các phản ứng liên quan đến thay đổi nguyên tử hoặc phân tử

 • "Phân bón hóa học"
  từ đồng nghĩa:
 • hóa chất

Examples of using

Sulphur is a chemical element with the symbol S.
Lưu huỳnh là một nguyên tố hóa học có ký hiệu S.
They carried out a new chemical experiment.
Họ đã thực hiện một thí nghiệm hóa học mới.
The laboratory is experimenting with a new chemical.
Phòng thí nghiệm đang thử nghiệm một loại hóa chất mới.