Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "checker" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kiểm tra" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Checker

[Kiểm tra viên]
/ʧɛkər/

noun

1. An attendant who checks coats or baggage

  synonym:
 • checker

1. Một tiếp viên kiểm tra áo khoác hoặc hành lý

  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra

2. One who checks the correctness of something

  synonym:
 • checker

2. Một người kiểm tra tính chính xác của một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra

3. One of the flat round pieces used in playing the game of checkers

  synonym:
 • checker
 • ,
 • chequer

3. Một trong những mảnh tròn phẳng được sử dụng để chơi trò chơi cờ đam

  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra
 • ,
 • chequer

verb

1. Mark into squares or draw squares on

 • Draw crossed lines on
  synonym:
 • check
 • ,
 • checker
 • ,
 • chequer

1. Đánh dấu vào hình vuông hoặc vẽ hình vuông trên

 • Vẽ các đường chéo trên
  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra
 • ,
 • chequer

2. Variegate with different colors, shades, or patterns

  synonym:
 • checker
 • ,
 • chequer

2. Variegate với màu sắc, sắc thái hoặc hoa văn khác nhau

  từ đồng nghĩa:
 • kiểm tra
 • ,
 • chequer