Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chaser" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "chaser" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chaser

[Kẻ săn đuổi]
/ʧesər/

noun

1. A person who is pursuing and trying to overtake or capture

 • "Always before he had been able to outwit his pursuers"
  synonym:
 • pursuer
 • ,
 • chaser

1. Một người đang truy đuổi và cố gắng vượt qua hoặc bắt giữ

 • "Luôn luôn trước khi anh ta có thể đánh lừa những kẻ truy đuổi mình"
  từ đồng nghĩa:
 • truy đuổi
 • ,
 • kẻ săn đuổi

2. A drink to follow immediately after another drink

  synonym:
 • chaser

2. Một thức uống để làm theo ngay sau khi uống một thức uống khác

  từ đồng nghĩa:
 • kẻ săn đuổi

Examples of using

He has a reputation for being a skirt chaser.
Anh ta nổi tiếng là một kẻ săn váy.