Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charge" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "charge" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Charge

[Tính phí]
/ʧɑrʤ/

noun

1. An impetuous rush toward someone or something

 • "The wrestler's charge carried him past his adversary"
 • "The battle began with a cavalry charge"
  synonym:
 • charge

1. Một sự vội vã bốc đồng về phía ai đó hoặc một cái gì đó

 • "Cuộc tấn công của đô vật đã đưa anh ta vượt qua đối thủ của mình"
 • "Trận chiến bắt đầu với cuộc tấn công của kỵ binh"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

2. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

2. (luật hình sự) một lời bào chữa mô tả một số sai trái hoặc hành vi phạm tội

 • "Anh ta bị bắt vì tội trộm cắp"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • khiếu nại

3. The price charged for some article or service

 • "The admission charge"
  synonym:
 • charge

3. Giá được tính cho một số bài viết hoặc dịch vụ

 • "Phí nhập học"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

4. The quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons

 • "The battery needed a fresh charge"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • electric charge

4. Lượng điện không cân bằng trong cơ thể (dương hoặc âm) và được hiểu là sự dư thừa hoặc thiếu hụt electron

 • "Pin cần một lần sạc mới"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • điện tích

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Sự chú ý và quản lý ngụ ý trách nhiệm về an toàn

 • "Anh ấy đang được một vệ sĩ chăm sóc"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm sóc
 • ,
 • phí
 • ,
 • giám h

6. A special assignment that is given to a person or group

 • "A confidential mission to london"
 • "His charge was deliver a message"
  synonym:
 • mission
 • ,
 • charge
 • ,
 • commission

6. Một nhiệm vụ đặc biệt được giao cho một người hoặc một nhóm

 • "Một nhiệm vụ bí mật tới london"
 • "Phí của anh ấy là gửi một tin nhắn"
  từ đồng nghĩa:
 • nhiệm vụ
 • ,
 • phí
 • ,
 • hoa hồng

7. A person committed to your care

 • "The teacher led her charges across the street"
  synonym:
 • charge

7. Một người cam kết chăm sóc bạn

 • "Giáo viên dẫn đầu cuộc tấn công của cô ấy qua đường"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

8. Financial liabilities (such as a tax)

 • "The charges against the estate"
  synonym:
 • charge

8. Nợ tài chính (chẳng hạn như thuế)

 • "Các cáo buộc chống lại di sản"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

9. (psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object

 • "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
  synonym:
 • cathexis
 • ,
 • charge

9. (phân tâm học) năng lượng ham muốn được đầu tư vào một ý tưởng, con người hoặc đối tượng nào đó

 • "Freud coi cathexis như một chất tương tự tâm linh của điện tích"
  từ đồng nghĩa:
 • cathexis
 • ,
 • phí

10. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

10. Việc giải phóng nhanh chóng một kho sức mạnh tình cảm

 • "Họ đã đạt được thành công lớn từ nó"
 • "Thật là một khởi động!"
 • "Anh ấy nhanh chóng bị tiêm heroin"
 • "Anh ấy làm điều đó vì những cú đá"
  từ đồng nghĩa:
 • bang
 • ,
 • khởi động
 • ,
 • phí
 • ,
 • vội vã
 • ,
 • tuôn ra
 • ,
 • hồi hộp
 • ,
 • đá

11. Request for payment of a debt

 • "They submitted their charges at the end of each month"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • billing

11. Yêu cầu thanh toán một khoản nợ

 • "Họ nộp cáo buộc vào cuối mỗi tháng"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • thanh toán

12. A formal statement of a command or injunction to do something

 • "The judge's charge to the jury"
  synonym:
 • commission
 • ,
 • charge
 • ,
 • direction

12. Một tuyên bố chính thức của một lệnh hoặc lệnh để làm một cái gì đó

 • "Lời buộc tội của thẩm phán đối với bồi thẩm đoàn"
  từ đồng nghĩa:
 • hoa hồng
 • ,
 • phí
 • ,
 • hướng đi

13. An assertion that someone is guilty of a fault or offence

 • "The newspaper published charges that jones was guilty of drunken driving"
  synonym:
 • accusation
 • ,
 • charge

13. Khẳng định rằng ai đó có lỗi hoặc phạm tội

 • "Tờ báo đăng tải cáo buộc jones phạm tội lái xe khi say rượu"
  từ đồng nghĩa:
 • buộc tội
 • ,
 • phí

14. Heraldry consisting of a design or image depicted on a shield

  synonym:
 • charge
 • ,
 • bearing
 • ,
 • heraldic bearing
 • ,
 • armorial bearing

14. Huy hiệu bao gồm một thiết kế hoặc hình ảnh được mô tả trên một tấm khiên

  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • vòng bi
 • ,
 • vòng bi huy hiệu
 • ,
 • armorial mang

15. A quantity of explosive to be set off at one time

 • "This cartridge has a powder charge of 50 grains"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • burster
 • ,
 • bursting charge
 • ,
 • explosive charge

15. Một lượng thuốc nổ sẽ được kích hoạt cùng một lúc

 • "Hộp mực này có lượng bột là 50 hạt"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • burster
 • ,
 • điện tích nổ
 • ,
 • chất nổ

verb

1. To make a rush at or sudden attack upon, as in battle

 • "He saw jess charging at him with a pitchfork"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bear down

1. Để thực hiện một cuộc tấn công vội vàng hoặc đột ngột, như trong trận chiến

 • "Anh ấy nhìn thấy jess đang lao vào anh ấy bằng một cây chĩa"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • chịu xuống

2. Blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against

 • "He charged the director with indifference"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • accuse

2. Đổ lỗi cho, đưa ra tuyên bố về hành vi sai trái hoặc hành vi sai trái chống lại

 • "Anh ta buộc tội đạo diễn một cách thờ ơ"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • buộc tội

3. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

3. Thanh toán theo yêu cầu

 • "Tôi có bị tính phí cho dịch vụ này không?"
 • "Chúng tôi bị tính phí 4 đêm trong khách sạn, mặc dù chúng tôi chỉ ở lại 3 đêm"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • hóa đơn

4. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

4. Di chuyển nhanh và dữ dội

 • "Xe xé nát đường phố"
 • "Anh ấy xông vào văn phòng của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • xé rách
 • ,
 • bắn
 • ,
 • bắn hạ
 • ,
 • phí
 • ,
 • buck

5. Assign a duty, responsibility or obligation to

 • "He was appointed deputy manager"
 • "She was charged with supervising the creation of a concordance"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • charge

5. Giao một nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ cho

 • "Ông ấy được bổ nhiệm làm phó giám đốc"
 • "Cô ấy được giao nhiệm vụ giám sát việc tạo ra sự phù hợp"
  từ đồng nghĩa:
 • bổ nhiệm
 • ,
 • phí

6. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

6. Nộp đơn buộc tội chính thức chống lại

 • "Nghi phạm bị buộc tội giết vợ"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • nhà nghỉ
 • ,
 • tập tin

7. Make an accusatory claim

 • "The defense attorney charged that the jurors were biased"
  synonym:
 • charge

7. Đưa ra yêu cầu buộc tội

 • "Luật sư bào chữa cáo buộc rằng các bồi thẩm đoàn đã thiên vị"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

8. Fill or load to capacity

 • "Charge the wagon with hay"
  synonym:
 • charge

8. Điền hoặc tải đến công suất

 • "Sạc cỏ khô vào toa xe"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

9. Enter a certain amount as a charge

 • "He charged me $15"
  synonym:
 • charge

9. Nhập một số tiền nhất định dưới dạng phí

 • "Anh ấy tính phí cho tôi $15"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

10. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

10. Nguyên nhân được thừa nhận

 • Của những người đến một tổ chức
 • "Sau tập thứ hai, cô ấy phải cam kết"
 • "Anh ta đã bị đưa vào tù"
  từ đồng nghĩa:
 • cam kết
 • ,
 • thể chế hóa
 • ,
 • gửi
 • ,
 • phí

11. Give over to another for care or safekeeping

 • "Consign your baggage"
  synonym:
 • consign
 • ,
 • charge

11. Giao cho người khác để chăm sóc hoặc bảo quản an toàn

 • "Gửi hành lý của bạn"
  từ đồng nghĩa:
 • ký gửi
 • ,
 • phí

12. Pay with a credit card

 • Pay with plastic money
 • Postpone payment by recording a purchase as a debt
 • "Will you pay cash or charge the purchase?"
  synonym:
 • charge

12. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

 • Thanh toán bằng tiền nhựa
 • Hoãn thanh toán bằng cách ghi nhận việc mua hàng là một khoản nợ
 • "Bạn sẽ trả tiền mặt hay tính phí mua hàng?"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

13. Lie down on command, of hunting dogs

  synonym:
 • charge

13. Nằm xuống chỉ huy, của chó săn

  từ đồng nghĩa:
 • phí

14. Cause to be agitated, excited, or roused

 • "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
  synonym:
 • agitate
 • ,
 • rouse
 • ,
 • turn on
 • ,
 • charge
 • ,
 • commove
 • ,
 • excite
 • ,
 • charge up

14. Gây kích động, phấn khích hoặc kích động

 • "Diễn giả đã tấn công đám đông bằng những nhận xét mang tính kích động của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • kích động
 • ,
 • rouse
 • ,
 • bật lên
 • ,
 • phí
 • ,
 • đi lại
 • ,
 • kích thích
 • ,
 • sạc lên

15. Place a heraldic bearing on

 • "Charge all weapons, shields, and banners"
  synonym:
 • charge

15. Đặt một huy hiệu mang trên

 • "Sạc tất cả vũ khí, khiên và biểu ngữ"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

16. Provide (a device) with something necessary

 • "He loaded his gun carefully"
 • "Load the camera"
  synonym:
 • load
 • ,
 • charge

16. Cung cấp (một thiết bị) một cái gì đó cần thiết

 • "Anh ta nạp súng cẩn thận"
 • "Tải máy ảnh"
  từ đồng nghĩa:
 • tải
 • ,
 • phí

17. Direct into a position for use

 • "Point a gun"
 • "He charged his weapon at me"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • level
 • ,
 • point

17. Trực tiếp vào một vị trí để sử dụng

 • "Chỉ súng"
 • "Anh ta chĩa vũ khí vào tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • cấp bậc
 • ,
 • điểm

18. Impose a task upon, assign a responsibility to

 • "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • saddle
 • ,
 • burden

18. Áp đặt một nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho

 • "Anh ấy buộc tội cô ấy dọn dẹp tất cả hồ sơ vào cuối tuần"
  từ đồng nghĩa:
 • phí
 • ,
 • yên ngựa
 • ,
 • gánh nặng

19. Instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence

  synonym:
 • charge

19. Hướng dẫn (bồi thẩm đoàn) về luật, cách áp dụng luật và việc cân nhắc bằng chứng

  từ đồng nghĩa:
 • phí

20. Instruct or command with authority

 • "The teacher charged the children to memorize the poem"
  synonym:
 • charge

20. Chỉ thị hoặc chỉ huy với thẩm quyền

 • "Thầy giao cho các em học thuộc bài thơ"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

21. Attribute responsibility to

 • "We blamed the accident on her"
 • "The tragedy was charged to her inexperience"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • charge

21. Quy trách nhiệm cho

 • "Chúng tôi đổ lỗi vụ tai nạn cho cô ấy"
 • "Bi kịch là do sự thiếu kinh nghiệm của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • đổ lỗi
 • ,
 • phí

22. Set or ask for a certain price

 • "How much do you charge for lunch?"
 • "This fellow charges $100 for a massage"
  synonym:
 • charge

22. Đặt hoặc yêu cầu một mức giá nhất định

 • "Bạn tính phí bao nhiêu cho bữa trưa?"
 • "Người này tính phí $100 cho một lần mát-xa"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

23. Cause formation of a net electrical charge in or on

 • "Charge a conductor"
  synonym:
 • charge

23. Gây ra sự hình thành điện tích ròng trong hoặc trên

 • "Sạc dây dẫn"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

24. Energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge

 • "I need to charge my car battery"
  synonym:
 • charge

24. Cung cấp năng lượng cho pin bằng cách truyền dòng điện qua pin theo hướng ngược lại để phóng điện

 • "Tôi cần sạc pin ô tô"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

25. Saturate

 • "The room was charged with tension and anxiety"
  synonym:
 • charge

25. Bão hòa

 • "Căn phòng đầy căng thẳng và lo lắng"
  từ đồng nghĩa:
 • phí

Examples of using

What do they charge for room and board?
Họ tính phí gì cho phòng và bảng?
"Link, I need you." "Finally! I'll take off my clothes!" "Not in that sense, silly. Today is father's birthday!" "The King has a birthday?!" "Yes. You'll be in charge of the decorations and I'll invite the guests!"
"Liên kết, tôi cần bạn." "Cuối cùng! Tôi sẽ cởi quần áo ra!" "Không phải theo nghĩa đó, ngớ ngẩn. Hôm nay là sinh nhật của cha!" "Nhà vua có sinh nhật à?!" "Đúng. Anh sẽ phụ trách trang trí và tôi sẽ mời khách!"
He is going to take charge of a project concerning the future of the company.
Anh ấy sẽ phụ trách một dự án liên quan đến tương lai của công ty.