Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "changeable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "có thể thay đổi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Changeable

[Có thể thay đổi]
/ʧenʤəbəl/

adjective

1. Capable of or tending to change in form or quality or nature

 • "A mutable substance"
 • "The mutable ways of fortune"
 • "Mutable weather patterns"
 • "A mutable foreign policy"
  synonym:
 • mutable
 • ,
 • changeable

1. Có khả năng hoặc có xu hướng thay đổi về hình thức hoặc chất lượng hoặc tính chất

 • "Một chất gây đột biến"
 • "Những cách may mắn đột biến"
 • "Kiểu thời tiết có thể thay đổi"
 • "Một chính sách đối ngoại có thể thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • có thể thay đổi
 • ,
 • thay đổi

2. Such that alteration is possible

 • Having a marked tendency to change
 • "Changeable behavior"
 • "Changeable moods"
 • "Changeable prices"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • changeful

2. Như vậy mà sự thay đổi là có thể

 • Có xu hướng thay đổi rõ rệt
 • "Hành vi có thể thay đổi"
 • "Tâm trạng có thể thay đổi"
 • "Giá có thể thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • thay đổi

3. Subject to change

 • "A changeable climate"
 • "The weather is uncertain"
 • "Unsettled weather with rain and hail and sunshine coming one right after the other"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • uncertain
 • ,
 • unsettled

3. Có thể thay đổi

 • "Khí hậu thay đổi"
 • "Thời tiết không chắc chắn"
 • "Thời tiết bất ổn với mưa và mưa đá và nắng đến hết lần này đến lần khác"
  từ đồng nghĩa:
 • thay đổi
 • ,
 • không chắc chắn
 • ,
 • bất ổn

4. Varying in color when seen in different lights or from different angles

 • "Changeable taffeta"
 • "Chatoyant (or shot) silk"
 • "A dragonfly hovered, vibrating and iridescent"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • chatoyant
 • ,
 • iridescent
 • ,
 • shot

4. Khác nhau về màu sắc khi nhìn thấy trong các ánh sáng khác nhau hoặc từ các góc khác nhau

 • "Taffeta có thể thay đổi"
 • "Chatoyant (hoặc bắn) lụa"
 • "Một con chuồn chuồn lơ lửng, rung và ánh kim"
  từ đồng nghĩa:
 • thay đổi
 • ,
 • trò chuyện
 • ,
 • ánh kim
 • ,
 • bắn