Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cavity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hang động" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cavity

[Khoang]
/kævəti/

noun

1. A sizeable hole (usually in the ground)

 • "They dug a pit to bury the body"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • cavity

1. Một lỗ lớn (thường ở trên mặt đất)

 • "Họ đào một cái hố để chôn xác"
  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • khoang

2. Space that is surrounded by something

  synonym:
 • cavity
 • ,
 • enclosed space

2. Không gian được bao quanh bởi một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • khoang
 • ,
 • không gian kín

3. Soft decayed area in a tooth

 • Progressive decay can lead to the death of a tooth
  synonym:
 • cavity
 • ,
 • caries
 • ,
 • dental caries
 • ,
 • tooth decay

3. Vùng sâu răng mềm trong răng

 • Sâu răng tiến triển có thể dẫn đến cái chết của một chiếc răng
  từ đồng nghĩa:
 • khoang
 • ,
 • sâu răng

4. (anatomy) a natural hollow or sinus within the body

  synonym:
 • cavity
 • ,
 • bodily cavity
 • ,
 • cavum

4. (giải phẫu) một lỗ rỗng tự nhiên hoặc xoang trong cơ thể

  từ đồng nghĩa:
 • khoang
 • ,
 • khoang cơ thể
 • ,
 • sâu răng