Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cavern" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "hang động" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cavern

[Hang động]
/kævərn/

noun

1. Any large dark enclosed space

 • "His eyes were dark caverns"
  synonym:
 • cavern

1. Bất kỳ không gian kín tối lớn

 • "Đôi mắt anh ấy là những hang động tối tăm"
  từ đồng nghĩa:
 • hang động

2. A large cave or a large chamber in a cave

  synonym:
 • cavern

2. Một hang động lớn hoặc một căn phòng lớn trong một hang động

  từ đồng nghĩa:
 • hang động

verb

1. Hollow out as if making a cavern

  synonym:
 • cavern
 • ,
 • cavern out

1. Rỗng ra như làm hang

  từ đồng nghĩa:
 • hang động
 • ,
 • hang ra

Examples of using

I found this in the cavern.
Tôi tìm thấy cái này trong hang.