Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "category" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ category sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Category

[Danh mục]
/kætəgɔri/

noun

1. A collection of things sharing a common attribute

 • "There are two classes of detergents"
  synonym:
 • class
 • ,
 • category
 • ,
 • family

1. Một tập hợp những thứ có chung một thuộc tính

 • "Có hai loại chất tẩy rửa"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • thể loại
 • ,
 • gia đình

2. A general concept that marks divisions or coordinations in a conceptual scheme

  synonym:
 • category

2. Một khái niệm chung đánh dấu sự phân chia hoặc phối hợp trong một sơ đồ khái niệm

  từ đồng nghĩa:
 • thể loại

Examples of using

They don't belong under that category.
Họ không thuộc loại đó.
It is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.
Thật hợp lý khi nghĩ rằng có tồn tại những điều bất thường khác trong loại này.