Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "casserole" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "casserole" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Casserole

[thịt hầm]
/kæsəroʊl/

noun

1. Food cooked and served in a casserole

  synonym:
 • casserole

1. Thức ăn nấu chín và phục vụ trong món thịt hầm

  từ đồng nghĩa:
 • thịt hầm

2. Large deep dish in which food can be cooked and served

  synonym:
 • casserole

2. Món ăn sâu lớn trong đó thức ăn có thể được nấu và phục vụ

  từ đồng nghĩa:
 • thịt hầm